Informacje o nadawcy

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl