Regulamin strony internetowej Gremi Media S.A.

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") strony internetowej Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, znajdującej się pod adresem: www.gremimedia.pl (dalej „Strona”), określa warunki korzystania ze Strony.

 

§ 2

1. Właścicielem i administratorem Strony jest Gremi Media S.A. (dalej: „GM”) z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660475, NIP: 5220103673, REGON: 002050380, o kapitale zakładowym w wysokości 6 832 000,00 zł  w całości wpłaconym, adres e-mail: [email protected], nr tel.: +48 22 463 01 16 (w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, w godzinach od 09:00  do 16:00).
2. Prawa majątkowe do Strony (w tym autorskie prawa majątkowe), prawa do nazwy domeny internetowej Strony - przysługują GM. Podlegają one ochronie prawnej, co dotyczy także wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści, baz danych, oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie Strony, itp. Żadna  część  materiałów zawartych na Stronie nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu, w jakikolwiek sposób  (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody GM udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem,  w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych   (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm. – dalej: „Prawo autorskie”)  i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.). 
3. Strona ma na celu przede wszystkim informowanie o działalności GM.
4. GM zastrzega sobie prawo zamieszczania na Stronie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym,   w tym reklam, treści promocyjnych, itp. 
5. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
6. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 3

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony.
3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 

 

§ 4.

1. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
2. Strona nie jest objęta systemem rejestracji ani logowania i korzystanie z niej przez Użytkownika jest anonimowe, z zastrzeżeniem postanowień § 9.

 

§ 5

Każdy Użytkownik ma prawo:

1) nieodpłatnie przeglądać i odczytywać treści publikowane na Stronie;
2) zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Stronie, na adres e-mail określony w § 2 ust. 5;

§ 6

1. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika lub zamieszczanie na Stronie                           za pośrednictwem ewentualnych mechanizmów przez nią udostępnianych, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, powszechnie uznane dobre obyczaje, itp.
2. W przypadku zastosowania mechanizmów, o których mowa w ust. 1, umożliwiających zamieszczanie przez Użytkowników wpisów na Stronie, GM przysługuje prawo do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści niezwiązanych z tematyką Strony, w szczególności naruszających zasady, o których mowa w ust. 1

§ 7

1. GM zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji narzędzi dostępnych za pośrednictwem Strony oraz sposobu funkcjonowania Strony. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem GM.
2. GM nie ponosi odpowiedzialności prawnej, w szczególności karnej, cywilnej  i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ponadto GM nie ponosi odpowiedzialności za: 
1) jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji, w szczególności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od GM, w tym niezwiązanych w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem Strony;
2) przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od GM;
3) opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od GM ani od funkcjonowania Strony;
4) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności w wyniku strajków, wojny, klęsk żywiołowych jak np. powodzie, pożaru, itp.);
5) szkody po stronie Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika, itp.

§ 8

1. Strona oraz materiały na niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisach prawa, w szczególności w Prawie autorskim oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1410 z późn. zm.).
2. Prawa do materiałów zamieszczonych na Stronie przysługują GM lub innym uprawnionym podmiotom. 
3. Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do materiałów zamieszczonych na Stronie (w tym nie uzyskują na nie licencji), a korzystanie z tych materiałów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku zgodnie z zasadami określonymi przepisami Prawa autorskiego.

§ 9

1. W przypadku ewentualnych określonych funkcjonalności Strony,  przy korzystaniu z których  Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z ww. funkcjonalności.
2. Przetwarzanie przez GM danych osobowych Użytkowników w związku z ich korzystaniem ze Strony w przypadkach, o których mowa w ust. 1, a także w przypadkach określonych ustawowo - odbywa się zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa,  w tym z zakresu ochrony danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), z uwzględnieniem stosowanego przez GM na Stronie  mechanizmu plików „cookis”.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest GM.
4. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są  także w obowiązującej GM „Polityce prywatności” (dostępna tutaj).

 

§ 10

GM zastrzega, że korzystanie ze Strony i udostępnianych przez nią funkcjonalności odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Stroniemateriały nie są objęte gwarancją co do ich zawartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.            

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.
2. GM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z chwilą opublikowania na Stronie Regulaminu uwzględniającego te zmiany.
3. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, ani zmiana danych wynikająca z ewentualnej zmiany formy prawnej GM.
4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony .

 

§ 12

W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz powołane w treści Regulaminu.