Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Gremi Media SA (dalej: „GM”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475, NIP: 522-01-03-673, REGON: 002050380, o kapitale zakładowym 10 005 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: serwisyplatne@rp.pl, nr tel.: (+48 22) 463-00-66 (w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – właściciel i administrator serwisów internetowych umieszczonych w następujących domenach: www.rp.pl, www.parkiet.com, www.zw.com.pl, www.sukcesmagazyn.pl, www.bloombergbusinessweek.pl (dalej wspólnie: „Serwis”), szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Usługobiorcy”) do ochrony ich prywatności.
 2. GM dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorców były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. GM posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Usługobiorców.
 4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez GM jako ich administratora zgłaszany jest przez GM Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Usługobiorcach, w tym ich danych osobowych.

II. GM zbiera i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Usługobiorców:

 1. Dane osobowe Usługobiorców:

  GM prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: „Usługi”), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Usługobiorców, w tym dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych oraz sposobu ich rozliczenia (w zakresie w jakim są odpłatne), może być niezbędne podanie przez Usługobiorcę w szczególności następujących dotyczących go danych:

  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;
  2. numer NIP;
  3. adres zamieszkania lub pobytu;
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. numer telefonu;
  7. data urodzenia.

  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z Usług, w tym Rejestracji w Serwisie i założenia Konta przez Usługobiorcę (gdy jest to wymagane zgodnie z Regulaminem), a także do składania przez Usługobiorcę zamówień na Usługi.

 2. Pliki cookies

  GM może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik (Usługobiorca) odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer GM na komputerze użytkownika, które serwer GM może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.

  GM może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Usługobiorców w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem a współpracującymi z GM innymi serwisami internetowymi . Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez GM. Jednocześnie GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

III. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez GM

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze GM są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez GM, właściciela Serwisu.

IV. Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.

 1. GM gromadzi dane Usługobiorców przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Usługobiorcom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez Usługobiorcę.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, która może być cofnięta. Każdy Usługobiorca ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez GM listów elektronicznych.

V. Prawo dostępu Usługobiorcy do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia.

 1. W Serwisie GM dostępna jest po zalogowaniu strona „Twoje konto”, za pomocą której Usługobiorca zarejestrowany w Serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego przez GM zbioru. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, a także z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, jest możliwe po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust. 1, lub za pośrednictwem strony Serwisu „Napisz do nas”.
 2. GM może odmówić usunięcia danych osobowych Usługobiorcy w szczególności, jeżeli Usługobiorca nie uregulował wszystkich należności wobec GM z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Usługobiorca naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Dane Usługobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Usługobiorcy wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

VI. Dodatkowe Informacje:

 1. GM umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od GM.
 2. GM może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Usługobiorcy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

VII. Zmiana Polityki prywatności

GM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Usługobiorców aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.

Zobacz też: Regulamin (dostępny tutaj).