Informacje finansowe

Informujemy, że Spółka Gremi Media S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

Raport EBI 7/2023 z dnia 2023-05-19 15:02:16

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2023 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 6/2023 z dnia 2023-05-15 18:17:05

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 5/2023 z dnia 2023-03-28 16:45:50

Rejestracja zmiany Statutu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 marca 2023r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §7 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),
d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).”

Nowe brzmienie §7 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.790.092 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),
d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć),
e) 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje jednolity tekst Statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 4/2023 z dnia 2023-03-21 17:51:49

Raport roczny skonsolidowany za rok 2022.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok 2022 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 3/2023 z dnia 2023-03-21 17:49:07

Raport roczny jednostkowy za rok 2022.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2022 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 2/2023 z dnia 2023-02-10 10:35:04

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(2), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 19 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 1/2023 z dnia 2023-01-18 13:21:41

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2022 rok - w dniu 21 marca 2023 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 - w dniu 15 maja 2023 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 - w dniu 14 sierpnia 2023 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 - w dniu 14 listopada 2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 22/2022 z dnia 2022-12-30 17:03:13

Powołanie Członka Zarządu

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30.12.2022r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Radosława Kucko na funkcję Członka Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1.01.2023r

Życiorys zawodowy Pana Radosława Kucko zawierający informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został zamieszczony poniżej.

Pan Radosław Kucko przez ostatnie 13 lat (2009 - 2021) pełnił funkcje Członka Zarządu Grupy Interia.pl, gdzie podlegały mu zespoły Badań i Analiz, produkty komunikacyjne z pocztą portalu oraz grupa serwisów tematycznych. Był również odpowiedzialny za wykorzystanie treści redakcyjnych Grupy Bauer w portalu Interia.pl oraz sprzedaż produktów pozareklamowych.
Od 2001 roku związany jest z rozwojem portali internetowych w Polsce. W tym roku po kilku latach (1997-2000) pracy jako szef pracowni CATI w Pracowni Badań Społecznych w Sopocie, został dyrektorem Badań i Analiz w Onet.pl. W ciągu kolejnych 9 lat pracy dla Onet.pl, odpowiadał również za działy Rozwoju Produktu Reklamowego, dział Hostingu i działy wsparcia użytkowników portalu.
W latach 2001-2004 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu, w której tworzył standard pomiaru internetu w Polsce. Przez kolejne 15 lat (2005-2021) z ramienia Onetu a potem Interii należał do Rady Badania Megapanel, oraz Stałego Zespołu Metodologicznego spółki.
Ukończył wydział Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim o profilu statystyka i ekonometria oraz Badania Rynku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W stosunku do Pana Radosława Kucko nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 21/2022 z dnia 2022-11-30 08:42:22

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie wyboru biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki, jak również sprawozdania finansowego skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku oraz za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, została zawarta umowa z Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4326.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 20/2022 z dnia 2022-11-14 18:02:13

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 19/2022 z dnia 2022-08-23 20:46:24

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała, z dniem 24.09.2022 roku, Pana Jarosława Machockiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Życiorys zawodowy Pana Jarosława Machockiego zawierający informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został zamieszczony poniżej.
Pan Jarosław Machocki jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). W latach 1998-2008 związany z Ruch S.A. (na stanowiskach specjalisty w dziale kolportażu i marketingu, kierowniczym w dziale handlu). W 2008-2014 związany z Wydawnictwem Bauer, od 2009 na stanowiskach managerskich. W 2011-2012 zastępca dyrektora biura reklamy Wydawnictwa Bauer. W 2012-2014 dyrektor segmentu pism kobiecych w biurze reklamy Wydawnictwa Bauer. W Gremi Media S.A. od 2015, od września 2016 jako dyrektor ds. komercyjnych. Członek Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. Od 2018 Członek Zarządu Gremi Media S.A.
W stosunku do Pana Jarosława Machockiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport EBI 18/2022 z dnia 2022-08-16 17:22:16

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 17/2022 z dnia 2022-06-28 18:19:51

Wypłata dywidendy

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r. uchwałą nr 7 postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 6.640.149,73 zł co stanowi 3,73 zł na akcję. Ustalono dzień dywidendy na 5.07.2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 12.07.2022r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 16/2022 z dnia 2022-06-28 18:18:22

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 19 porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 15/2022 z dnia 2022-06-23 15:09:29

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała, z chwilą podjęcia uchwały odwołującej, Pana Tomasza Jażdżyńskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki.
Jednocześnie w dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała, z chwilą podjęcia uchwały powołującej, Pana Macieja Maciejowskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki bieżącej wspólnej kadencji.
Życiorys zawodowy Pana Macieja Maciejowskiego zawierający informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został zamieszczony poniżej.
Pan Maciej Maciejowski do września 2020 r. pełnił funkcje Członka Zarządu TVN S.A. oraz TVN Media sp. z.o.o. oraz Prezesa Zarządu TVN Digital S.A. Z Grupą TVN S.A. związany był w latach 2004–2020, zajmując w niej, obok funkcji wskazanych wyżej, stanowiska marketing menedżera odpowiedzialnego za kanały TVN24, TVN Turbo, TVN Style, TVN Meteo (2004–2006), kierownika kanału TVN Turbo (2006–2008), projekt menedżera w portalu TVN24.pl (2007–2008), menadżera kanału TVN Warszawa i portalu tvnwarszawa.pl (2008–2011) oraz zastępcy dyrektora programowego w TVN S.A. (2011–2012).
Wcześniej Pan Maciej Maciejowski był związany z Grupą Onet.pl S.A. jako menedżer kluczowych projektów (2000–2004) oraz ze Studiem Filmów Animowanych w Krakowie (1996–2000).
Pan Maciej Maciejowski jest absolwentem kierunku zarządzanie mediami w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (licencjat) oraz kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium). Posiada też dyplom Executive Master of Business Administration (EMBA) wydany przez University of Illinois oraz Uniwersytet Warszawski.
W stosunku do Pana Macieja Maciejowskiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ponadto w dniu 23 czerwca 2022 r. Pan Jarosław Machocki, członek Zarządu Spółki, zrezygnował z zasiadania w Zarządzie Spółki z dniem 23 września 2022 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 14/2022 z dnia 2022-06-02 16:17:58

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2022

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. ws. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. niniejszym w załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 13/2022 z dnia 2022-06-02 14:49:26

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.06.2022 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Audytu i Regulamin Wynagrodzeń.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 12/2022 z dnia 2022-05-16 21:41:25

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 11/2022 z dnia 2022-04-05 10:31:46

Rejestracja zmiany Statutu Gremi Media S.A. Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §7 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.912.808,00 zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) i dzieli się na 1.728.202 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa).

Nowe brzmienie §7 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a)569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b)1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset), c)20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa), d)51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje jednolity tekst Statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 10/2022 z dnia 2022-04-05 08:03:01

Rejestracja zmian Statutu Gremi Media S.A. Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 8 lutego 2022 roku.
Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 4.04.2022 roku.
Zarząd Spółki niniejszym przedstawia zmiany Statutu, które zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zarejestrowane przez Sąd:

1. Po § 15. dodano nowy § 15a.

„15a. Tak długo jak akcjonariuszami Spółki pozostają KCI S.A. oraz Pluralis B.V. (każdy z
osobna), każdemu z nich przysługuje osobiste uprawnienie do zwołania Walnego
Zgromadzenia.

2. Zmieniono § 16. ust. 1 lit. d)

Dotychczasowe brzmienie:

„d) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej,”

Nowe brzmienie:

„d) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 17.
poniżej,”

3. Zmieniono § 16. ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Nowe brzmienie:

„2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach wymaga większości 63% liczby głosów z
zastrzeżeniem przypadków, dla których przepisy prawa wprowadzają wyższe wymogi co do
większości głosów:
a) zmiana statutu Spółki;
b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w tym wysokości
warunkowego lub docelowego kapitału zakładowego wskazanego w statucie Spółki lub
innej zmiany lub modyfikacji postanowień statutu dotyczących kapitału zakładowego
docelowego lub warunkowego;
c) emisja obligacji zamiennych;
d) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
e) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
f) połączenie lub podział Spółki (jeżeli zgodnie z przepisami prawa transakcja taka
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia);
g) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
h) umorzenie lub nabycie akcji własnych (z zastrzeżeniem lit. i) poniżej);
i) nabycie przez Spółkę akcji własnych na jakichkolwiek warunkach, z wyjątkiem ich
nieodpłatnego nabycia;
j) wypłata jakiejkolwiek dywidendy lub podział zysku pomiędzy akcjonariuszy lub Radę
Nadzorczą Spółki;
k) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wskazanych
w statucie Spółki;
l) likwidacja, rozwiązanie lub zakończenie działalności Spółki, z wyjątkiem postępowania
upadłościowego lub naprawczego wymaganego na podstawie przepisów prawa”.

4. Zmieniono § 17.

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza liczy od 4 do 17 członków a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej od 5 do 17 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą co najmniej cztery osoby a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej wchodzi co najmniej pięć osób.”

Nowe brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza liczy 9 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, tak długo jak akcjonariuszem Spółki pozostaje KCI S.A.
przysługuje jej osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków
Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. Tak długo jak akcjonariuszem Spółki
pozostaje Pluralis B.V. przysługuje jej osobiste uprawnienie do powoływania i
odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany
przez danego akcjonariusza może być odwołany tylko przez niego. Pozostali członkowie
Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
4. Z chwilą uzyskania przez Pluralis B.V. co najmniej 57% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu i tak długo jak Pluralis B.V. posiada taką liczbę głosów, akcjonariuszowi
temu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 5 członków
Rady Nadzorczej, a uprawnienia osobiste wskazane w powyższym ust. 3 wygasają.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne
Zgromadzenie.
5. W przypadku braku realizacji uprawnienia osobistego wskazanego w ust. 3 lub 4
powyżej przez któregokolwiek uprawnionego akcjonariusza w terminie 10 dni od dnia
zdarzenia stanowiącego podstawę do jego wykonania, wakującego członka Rady
Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W takim przypadku członek Rady
Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie zgodnie ze zdaniem poprzednim
może zostać odwołany przez akcjonariusza, który nie wykonał swojego uprawnienia”.

5. Zmieniono § 19. ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:
„1. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1)zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
2)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
3)wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,
4)wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,
5)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
6)opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
7)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
8)ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
9)wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
10)rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
11) rozpatrywanie i opiniowanie (akceptowanie) wniosków skierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień
niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki, jej rocznych planów operacyjnych oraz
odstępstw od biznesplanów i rocznych budżetów Spółki, innych niż odstępstwa poniżej
200.000 EUR; jeżeli z jakiegokolwiek powodu biznesplan nie zostanie zatwierdzony w
danym roku, poprzedni zatwierdzony biznesplan pozostaje w mocy,
2) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków
Zarządu oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
3) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znaczącego zobowiązania finansowego
(w tym emisja papierów wartościowych inna niż w toku zwykłej działalności),
4) wyrażenie zgody na znaczące nabycie lub przejęcie innego podmiotu,
5) wyrażenie zgody na tworzenie lub rozwiązywanie spółek zależnych,
6) wyrażenie zgody na znaczące przejęcie działalności lub aktywów innego podmiotu
(niezależnie od formy takiego przejęcia, w tym m.in. w drodze fuzji, konsolidacji, zakupu
papierów wartościowych lub aktywów, licencji wyłącznej lub leasingu),
7) wyrażenie zgody na rozpoczęcie jakiejkolwiek nowej działalności, istotną zmianę
działalności oraz zamknięcie jakiejkolwiek działalności lub pionu działalności,
8) wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy lub transakcji na kwotę
przekraczającą 5% wartości aktywów netto ("kapitału własnego") Spółki na podstawie
ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki z
jakimkolwiek członkiem Rady Nadzorczej, zarządu, akcjonariuszem Spółki
posiadającym akcje stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
małżonkiem, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub podmiotami zależnymi od
któregokolwiek z nich ("Podmiot Powiązany"),
9) wyrażenie zgody na zbycie zasadniczo wszystkich aktywów Spółki lub jej działalności,
10) powoływanie i odwoływanie audytorów zewnętrznych (w tym biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki) oraz wyrażanie zgody
na zmiany zasad rachunkowości mających istotny wpływ na sytuację finansową Spółki
(poza zmianami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa),
11) wyrażenie zgody na dystrybucję zysków lub prowizji do członków kadry kierowniczej,
członków komitetów, pracowników lub członków organów Spółki, z wyjątkiem sytuacji,
w których ma to miejsce w toku zwykłej działalności lub jest przewidziane w
zatwierdzonych zasadach wynagradzania i programach motywacyjnych,
12) wyrażenie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów joint venture, partnerstw
strategicznych (z wyłączeniem bezpośrednich transakcji w toku zwykłej działalności),
porozumień dotyczących podziału zysków (z wyłączeniem bezpośrednich transakcji w
toku zwykłej działalności) lub jakichkolwiek transakcji przyznających wyłączne prawa o
dowolnym charakterze jakiejkolwiek osobie, obejmujących wynagrodzenie pieniężne w
wysokości 200.000 EUR lub więcej, z wyjątkiem transakcji zawieranych w toku zwykłej
działalności,
13) wyrażenie zgody na nabycie aktywów, sprzedaż aktywów, udzielenie gwarancji na
kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej
działalności,
14) wyrażenie zgody na wszelkie wydatki kapitałowe (w tym zgody na pozabilansowe
transakcje) na kwotę wyższą niż 200.000 EUR,
15) wyrażenie zgody na wszelkie hipoteki, zastawy, zabezpieczenia lub inne obciążenia na
lub w odniesieniu do jakichkolwiek nieruchomości, praw lub innych aktywów Spółki,
zarówno obecnie posiadanych, jak i nabytych w przyszłości, na kwotę wyższą niż
200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności,
16) wyrażenie zgody na cesję lub inne przeniesienie jakiegokolwiek prawa do
otrzymywania dochodu, na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami
dokonywanymi w toku zwykłej działalności,
17) wyrażenie zgody na cesję lub przeniesienie na rzecz wierzycieli (a) całości lub
zasadniczo wszystkich aktywów Spółki, w tym wartości niematerialnych i prawnych; (b)
jakichkolwiek istotnych praw własności Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 EUR,
18) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub przedłużenie transakcji z
jakąkolwiek spółką zależną na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami
dokonywanymi w toku zwykłej działalności,
19) wyrażenie zgody na zbycie, przeniesienie, obciążenie lub jakiekolwiek czynności
związane z własnością intelektualną Spółki dokonywane poza tokiem zwykłej
działalności,
20) wyrażenie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umowy licencji lub sublicencji na
własność intelektualną lub technologię należącą lub posiadaną przez Spółkę, w tym na
znaki towarowe poza tokiem zwykłej działalności gospodarczej,
21) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
22) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
23) wybór Wiceprzewodniczącego, i Sekretarza Rady Nadzorczej,
24) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego
Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia;
25) rozpatrywanie i opiniowane (akceptowanie) wniosków skierowanych przez Zarząd do
Rady Nadzorczej,
– przy czym:
(i) przez znaczące zobowiązanie lub transakcję rozumie się zobowiązanie lub transakcję na
kwotę wyższą niż 1.000.000 PLN;
(ii) w odniesieniu do zobowiązań lub transakcji wyrażonych w PLN, podlegają one przeliczeniu
na EUR wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu
roboczym miesiąca poprzedzającego dane zobowiązanie lub transakcję i odwrotnie”.

6. Zmieniono § 19. ust. 7

Dotychczasowe brzmienie:

„7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:

„7. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3)-20) powyżej, wymagają dla ich
podjęcia głosowania „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego
przez Pluralis B.V. (o ile Pluralis B.V. wykonał swoje uprawnienie do powołania co najmniej
jednego członka Rady Nadzorczej). W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza podejmuje
uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

7. W § 19. dodano ust. 8

"8.W przypadku uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz 2) powyżej, członek Rady
Nadzorczej powołany przez Pluralis B.V. (o ile Pluralis B.V. wykonał swoje uprawnienie do
powołania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej) ma prawo do udzielenia
niewiążącej rekomendacji w tym zakresie.”

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje tekst jednolity Statutu.

Raport EBI 9/2022 z dnia 2022-03-29 12:27:40

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(1), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 8/2022 z dnia 2022-03-21 13:27:28

Raport roczny skonsolidowany za rok 2021.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok 2021 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 7/2022 z dnia 2022-03-21 13:24:49

Raport roczny jednostkowy za rok 2021.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2021 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 6/2022 z dnia 2022-02-09 17:26:43

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 5/2022 z dnia 8.02.2022 r., w załączeniu przekazuje życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pan Harlan Mandel – Członek Rady Nadzorczej

Pracował w latach 1996-1998 r. jako zastępca głównego radcy prawnego Open Society Institute. Przed objęciem tego stanowiska praktykował prawo w kancelarii Morrison & Foerster w Nowym Jorku i Los Angeles, specjalizując się w międzynarodowych sporach sądowych, sprawach z zakresu własności intelektualnej i prawa nowych mediów.
W latach 1998 – 2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Media Development Investment Fund, a w 2011 roku objął funkcję Dyrektora Generalnego Media Development Investment Fund.
Pan Harlan Mandel nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie był skazany za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w podmiotach w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pani Joanna Różycka-Iwan – Członek Rady Nadzorczej

Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami, finansami, pozyskiwania pomocy publicznej oraz doradztwie w branży medialnej. Obecnie Dyrektor Inwestycyjny w Media Development Investment Fund, w funduszu od 2012 r. Ex-Deloitte i Crido Taxand. Członek Rady Nadzorczej Eurozet sp. z o.o.
Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) od 2014 r., FCCA od 2019 r. Alumna Leadership Academy for Poland 2021.
Pani Joanna Różycka-Iwan nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej. Uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej (Eurozet sp. z o.o.) jako członek jej organu nadzoru. Nie była skazana za przestępstwa oszustwa i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w podmiotach w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Dominic Stas – Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako dyrektor zarządzający w Kinepolis Film Distribution i Studio 100 Benelux, a w 2012 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego Concentra Publishing Company.
Od 2014 r. stał na czele regionalnych marek Mediahuis (De Limburger, Het Belang van Limburg i Gazet van Antwerpen), a także był prezesem spółki De Buren, która skupia regionalne działania telewizyjne Mediahuis.
Od sierpnia 2019 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego NRC Media, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu grupy Mediahuis.
Pan Dominic Stas nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie był skazany za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w podmiotach w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Raport EBI 5/2022 z dnia 2022-02-08 20:09:10

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2022r. powołało do składu Rady Nadzorczej nowych Członków Rady Nadzorczej tj. Panią Joannę Różycką-Iwan, Pana Harlan Mandel oraz Pana Dominic Stas.

Życiorys zawodowy Pani Joanny Różyckiej-Iwan, Pana Harlan Mandel oraz Pana Dominic Stas zgodny z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany odrębnym raportem EBI niezwłocznie po otrzymaniu przez Emitenta kompletnych danych.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 4/2022 z dnia 2022-02-08 19:23:55

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 8 lutego 2022r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 8 lutego 2022r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poza zaniechaniem rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt 6 ogłoszonego porządku obrad nie odstąpiło od innego z punktów porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Raport EBI 3/2022 z dnia 2022-02-08 11:42:33

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pani Doroty Hajdarowicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7.02.2022r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 2/2022 z dnia 2022-01-31 09:54:35

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2021 rok - w dniu 21 marca 2022 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 - w dniu 16 maja 2022 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 - w dniu 16 sierpnia 2022 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 - w dniu 14 listopada 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport EBI 1/2022 z dnia 2022-01-12 17:07:27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08.02.2022 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 16:00. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje w związku z żądaniem akcjonariusza KCI S.A.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 12/2021 z dnia 2021-11-15 12:58:16

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 11/2021 z dnia 2021-08-16 12:05:36

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 10/2021 z dnia 2021-05-27 14:09:41

Wypłata dywidendy

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2021 r. uchwałą nr 7 postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 9.684.360,- zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) co stanowi 5,67 zł (pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) na akcję. Ustalono dzień dywidendy na 1.06.2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy w następujący sposób:
1) kwota 4.842.180,- zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 21.06.2021 roku.
2) kwota 4.842.180,- zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 21.07.2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 9/2021 z dnia 2021-05-27 14:07:35

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 8/2021 z dnia 2021-05-19 17:20:30

Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19.05.2021 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §7 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu:
“ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.832.000,00 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 1.708.000 (jeden milion siedemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset).”
Nowe brzmienie §7 Statutu:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.912.808,00 zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) i dzieli się na 1.728.202 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa).”
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje jednolity tekst Statutu uwzględniający wyżej wymienione zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 7/2021 z dnia 2021-05-17 15:47:03

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 6/2021 z dnia 2021-04-30 15:32:04

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.05.2021 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 9:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 5/2021 z dnia 2021-04-28 18:31:21

Powołanie Członków Zarządu Gremi Media S.A. na nową kadencję.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r. powołała, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020, na nową kadencję dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pana Tomasza Jażdżyńskiego na Prezesa Zarządu i Pana Jarosława Machockiego na Członka Zarządu.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pan Tomasz Jażdżyński

Absolwent Wydziału Informatyki oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był jednym z założycieli Abakus’a – producenta oprogramowania wspierającego techniczną analizę rynku papierów wartościowych. Od 1995 r. pracował dla domów maklerskich w Krakowie (KDM, obecnie IDM) i Penetratora, m.in. jako kierownik działu IT i analityk rynku papierów wartościowych. We wrześniu 1999 r. dołączył do portalu horyzontalnego Interia.pl, gdzie w kwietniu 2000 r. awansował na stanowisko prezesa zarządu. W lutym 2001 r. wprowadził do obrotu giełdowego akcje Interia.pl S.A. jako najmłodszy CEO w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W październiku 2004 r. odszedł z Interia.pl i rozpoczął współpracę z portalem horyzontalnym Wirtualna Polska. Jako CFO był odpowiedzialny za finansową i operacyjną restrukturyzację spółki. Od listopada 2005 r. został prezesem zarządu portalu finansowego Bankier.pl, który w czerwcu 2007 r. stał się spółką publiczną, tym samym stał się pierwszym CEO, który wprowadził do obrotu giełdowego w Polsce dwie różne spółki. Po przejęciu Interia.pl przez grupę Bauer Media, w maju 2008 r. ponownie został CEO tego portalu. W latach 2011 – 2016 był prezesem zarządu GG Network S.A., natomiast w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro. W 2005 r. został uznany przez redakcję Internet Standard za Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu. W 2009 r. otrzymał od IAB Poland prestiżową nagrodę Mixx-awards za całokształt osiągnięć. Dołączył do Grupy Gremi w 2017 r. Od 2018r. Członek Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. oraz e-Kiosk S.A. Jest członkiem rady nadzorczej Interactive Advertising Bureau Polska i członkiem zarządu Izby Wydawców Prasy.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Jarosław Machocki

Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). W latach 1998-2008 związany z Ruch S.A. (na stanowiskach specjalisty w dziale kolportażu i marketingu, kierowniczym w dziale handlu). W 2008-2014 związany z Wydawnictwem Bauer, od 2009 na stanowiskach managerskich. W 2011-2012 zastępca dyrektora biura reklamy Wydawnictwa Bauer. W 2012-2014 dyrektor segmentu pism kobiecych w biurze reklamy Wydawnictwa Bauer. W Gremi Media S.A. od 2015, od września 2016 jako dyrektor ds. komercyjnych. Od 2020 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Raport EBI 4/2021 z dnia 2021-04-23 13:01:31

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 3/2021 z dnia 2021-03-22 16:49:55

Raport roczny skonsolidowany za rok 2020.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok 2020 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 2/2021 z dnia 2021-03-22 16:45:07

Raport roczny jednostkowy za rok 2020.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2020 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 1/2021 z dnia 2021-01-22 13:32:57

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2020 rok - w dniu 22 marca 2021 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 - w dniu 17 maja 2021 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 - w dniu 16 sierpnia 2021 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 - w dniu 15 listopada 2021 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport EBI 12/2020 z dnia 2020-11-16 12:39:45

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 11/2020 z dnia 2020-08-13 11:56:20

Raport okresowy za II kwartał 2020r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 10/2020 z dnia 2020-08-04 17:55:07

Rejestracja zmian Statutu Gremi Media S.A.

Zarząd Spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 19 czerwca 2020 roku.
Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 4.08.2020 roku.

Zmiany Statutu uchwalone zostały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

I. Uchwałą nr 28 z dnia 19 czerwca 2020 roku, którą dodano nowy § 91 Statutu nadając mu następującą treść:
„1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

II. Uchwałą nr 29 z dnia 19 czerwca 2020 roku, którą:
1. W § 6 Statutu po pkt 34 dodano pkt 35, 36 i 37 o brzmieniu:
„35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,”
2. W § 6 dotychczasowa treść pkt 35 i 36 otrzymała nową numerację odpowiednio 38 i 39.
W załączeniu Zarząd Spółki publikuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 9/2020 z dnia 2020-06-19 19:07:52

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2020. powołało do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej tj.Pana Grzegorza Hajdarowicza, Panią Dorotę Hajdarowicz, Pana Marka Dworaka, Pana Marcusa Brauchli, Pana Piotra Łyska i Pana James Donald Samples Jr oraz nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandr Rubin.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pan Grzegorz Hajdarowicz
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: politologia).
Karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz a następnie zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczynał od branży farmaceutycznej, prowadząc hurtownię leków o ogólnopolskim zasięgu. Na datę Dokumentu Informacyjnego, oprócz branży mediowej, zajmował się inwestycjami kapitałowymi oraz projektami nieruchomościowymi oraz pozostawał zaangażowany w produkcje filmowe. W latach 1990 – 1994 był Radnym w Radzie Miasta Krakowa, a od 2010 r. jest Konsulem Honorowym Brazylii.
Od 1991 r. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą m.in.: KCI S.A., Spółka, Dragmor sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w organach kierowanych przez siebie spółek. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w szeregu spółek ze stworzonej przez siebie grupy kapitałowej, w tym Gremi sp. z o.o. (prezes zarządu od 2004 r. do 2014 r.), Dragmor sp. z o.o. (członek rady nadzorczej w latach 2001 – 2013 oraz prezes zarządu od 2014 r. do 2018), Gremi Film sp. z o.o. (prezes zarządu z przerwami od 2005 r.), KCI S.A. (członek rady nadzorczej w latach 2010 – 2013 i 2014 – 2015 oraz prezes zarządu od 2015 r. do 2019), e-Kiosk (członek rady nadzorczej od 2014 r.) oraz w Spółce (Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013).
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pani Dorota Hajdarowicz
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: filologia hiszpańska).
W latach 1998 – 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą w branży reklamowej pod firmą De Oro. Ponadto w latach 2003 – 2013 zajmowała stanowisko w zarządzie Fundacji im. Oskara Schindlera w Krakowie, a następnie członka Rady Programowej tej Fundacji.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek handlowych. W latach 2001 – 2002 pełniła i od 2005 r. ponownie pełni funkcję w radzie nadzorczej spółki Dragmor sp. z o.o. Ponadto, w latach 2001 – 2004 oraz 2005 – 2009 zasiadała, a od lipca 2014 r. zasiada w radzie nadzorczej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. W 2008 r. objęła funkcję członka rady nadzorczej Gremi Inwestycje S.A., gdzie funkcję tę pełniła do 2014 r. Została ponownie powołana na to stanowisko w 2015 r. Między 2009 r. a 2014 r. zajmowała stanowisko członka rady nadzorczej spółki Jupiter S.A. Ponadto w latach 2014 – 2015 zajmowała stanowisko członka rady nadzorczej e-Kiosk. Jednocześnie w 2013 r. objęła stanowisko członka rady nadzorczej KCI S.A., a następnie została powołana na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej tej spółki.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Marek Dworak
Absolwent Wydziału Ekonomiki Obrotu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1987 r. jako asystent w Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z uczelnią był związany do 1995 r. W latach 1990 – 1993 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w „Intertegro” sp. z o.o. W 1993 r. objął funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. i pełnił ją do 2004 r. Jednocześnie w latach 1998 – 2004 związany z Broker FM sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Między 2004 r. a 2009 r. zajmował funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu notowanej na GPW spółki Broker FM S.A. Ponadto, w latach 2007 – 2009, zasiadał w radzie nadzorczej Interia.pl S.A., spółki prowadzącej jeden z największych portali internetowych w Polsce. Jednocześnie od 2007 r. do 2015 r. zasiadał w radzie nadzorczej CI Games S.A. Od 2010 r. zajmuje funkcję prezesa zarządu spółki Open Horizon sp. z o.o. Ponadto, od 2013 r. zajmuje stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej e-Kiosk oraz prezesa zarządu spółki Open Quiz sp. z o.o. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Gremi Inwestycje S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Marcus Brauchli
Absolwent Columbia College of Columbia University.
Karierę zawodową zaczął jako korespondent zagraniczny, głównie w Azji. Był redaktorem The Wall Street Journal oraz The Washington Post. Obecnie zajmuje się inwestycjami w sektorze mediowym i jest doradcą firm medialnych w USA, Europie i Indiach. W obszarze mediów Marcus Brauchli specjalizuje się w segmencie innowacji cyfrowych skutecznie wprowadzając dane na nośniki cyfrowe oraz mobilne. W 2015 r. Marcus Brauchli założył firmę inwestycyjną North Base Media koncentrującą się na przedsięwzięciach dziennikarskich i możliwościach opartych na technologii cyfrowej na rynkach wschodzących.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 - 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Był Wiceprezesem Zarządu Gremi Media S.A. oraz Prezesem Zarządu e-Kiosk S.A. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., Prezesem Zarządu KCI S.A., Prezesem Zarządu Gremi Inwestycje S.A. oraz Prezesem Zarządu Dragmor sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan James Samples
Absolwent Presbyterian College oraz University of South Carolina
Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu telewizją i biznesem cyfrowym w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji. Ostatnio, pełnił funkcję CEO i Prezesa Zarządu TVN w Polsce. Od 2011 r. do przejęcia Scripps Networks Interactive przez Discovery Inc. w 2018 r. Samples pełnił również funkcję prezesa międzynarodowego oddziału Scripps Networks Interactive, prezesa zarządu UKTV (Londyn) i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej NC+.
Wcześniej, Samples przez pięć lat pełnił funkcję prezesa HGTV, wiodącego kanału telewizyjnego Scripps Networks Interactive w USA. Przed dołączeniem do Scripps Networks, Samples spędził prawie 14 lat w Turner Broadcasting System, gdzie był prezesem Cartoon Network Worldwide.
Pochodzący z Atlanty, Samples mieszka z rodziną w Knoxville, w stanie Tennessee.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.


Pan Aleksandr Rubin
Aleksandr Rubin posiada 20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, private equity, zarządzaniu inwestycjami i doradztwie obejmującym szeroki zakres branż, w tym telekomunikację, media, technologię, finanse i przemysł.
Po ukończeniu studiów na American University w Waszyngtonie i uzyskaniu stopnia naukowego w branży biznesowej, zrezygnował z doradztwa w branży IT i przeprowadził się do Nowego Jorku, aby kontynuować karierę w bankowości inwestycyjnej.
Obecnie Aleksandr jest partnerem zarządzającym w 8+ Holdings, firmie inwestycyjnej skoncentrowanej na mediach i technologii. Aleksandr jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć, w tym nadzorowanie wdrażania i zarządzania kapitałem w Fort Lawton Capital, butikowej firmie typu private equity świadczącej usługi z sektora biznesu i finansów oraz w Winpoint Capital, rodzinnej firmie zajmującej się finansowaniem dłużnym w zakresie wielu rodzajów branż. Aleksandr jest także Partnerem Biznesowym w Glenwood Capital, firmie zajmującej się realizowaniem/ prowadzeniem inwestycji kapitałowych w średniej wielkości przedsiębiorstwa.
Aleksandr wchodzi w skład zarządu oraz rad doradczych kilku firm, w tym Custom Alloy Corporation, Heuro Health, InvestGlass i Maison d'Etto.
Aleksandr mieszka w Nowym Jorku ze swoją żoną i córką.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Raport EBI 8/2020 z dnia 2020-06-19 17:18:47

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 19 czerwca 2020r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 19 czerwca 2020r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 12 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady w dniu 19 czerwca 2019 roku po przerwach ogłoszonych w dniu 12 czerwca 2020 r. oraz 16 czerwca 2020 roku, o których Spółka poinformowała w raportach bieżących w dniu 12 czerwca 2020 roku oraz 16 czerwca 2020r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 7/2020 z dnia 2020-06-16 17:28:18

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie podjęto innych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 6/2020 z dnia 2020-06-12 11:42:18

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 16.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2020 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Raport EBI 5/2020 z dnia 2020-05-15 18:51:23

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12.06.2020 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 8:00.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 4/2020 z dnia 2020-05-14 17:50:35

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 3/2020 z dnia 2020-03-20 12:55:47

Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny skonsolidowany za rok 2019 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 2/2020 z dnia 2020-03-20 12:50:19

Raport roczny jednostkowy za 2019 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny jednostkowy za rok 2019 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 1/2020 z dnia 2020-01-31 13:39:12

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2019 rok - w dniu 20 marca 2020 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 - w dniu 14 maja 2020 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 - w dniu 13 sierpnia 2020 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 - w dniu 16 listopada 2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport EBI 14/2019 z dnia 2019-11-14 17:15:23

Raport okresowy za III kwartał 2019r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 13/2019 z dnia 2019-08-14 17:29:38

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 12/2019 z dnia 2019-06-25 17:23:30

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Bąka oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Łyska. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana James Donald Samples Jr do składu Rady Nadzorczej z dniem 1.09.2019r.

Pan Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 - 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Był Wiceprezesem Zarządu Gremi Media S.A. oraz Prezesem Zarządu e-Kiosk S.A. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., Prezesem Zarządu Gremi Inwestycje S.A. oraz Prezesem Zarządu Dragmor sp. z o.o.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan James Samples
Absolwent Presbyterian College oraz University of South Carolina
Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu telewizją i biznesem cyfrowym w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji. Ostatnio, pełnił funkcję CEO i Prezesa Zarządu TVN w Polsce. Od 2011 r. do przejęcia Scripps Networks Interactive przez Discovery Inc. w 2018 r. Samples pełnił również funkcję prezesa międzynarodowego oddziału Scripps Networks Interactive, prezesa zarządu UKTV (Londyn) i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej NC+.
Wcześniej, Samples przez pięć lat pełnił funkcję prezesa HGTV, wiodącego kanału telewizyjnego Scripps Networks Interactive w USA. Przed dołączeniem do Scripps Networks, Samples spędził prawie 14 lat w Turner Broadcasting System, gdzie był prezesem Cartoon Network Worldwide.
Pochodzący z Atlanty, Samples mieszka z rodziną w Knoxville, w stanie Tennessee.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 11/2019 z dnia 2019-06-25 17:14:08

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. podjętych w dniu 25 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Wal

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 25 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 21 czerwca 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady w dniu 25 czerwca 2019 roku po przerwie ogłoszonej w dniu 21 czerwca 2019 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku, do którego załączyła również treść uchwał podjętych do chwili ogłoszenia przerwy.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 10/2019 z dnia 2019-06-21 10:52:26

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. Zgodnie z podjętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2019 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Raport EBI 9/2019 z dnia 2019-06-06 14:31:26

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 21 czerwca 2019 (raport bieżący nr EBI 7/2019).

Raport EBI 8/2019 z dnia 2019-05-31 11:46:54

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia informuje, że otrzymał w dniu 31 maja 2019r na podstawie art. 401 § 1 KSH od akcjonariusza, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej"

W związku z powyższym Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treścią dotychczasowych uchwał oraz nowej uchwały, formularzami do głosowania i informacją o ogólnej liczbie akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Raport EBI 7/2019 z dnia 2019-05-24 15:49:33

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.06.2019 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 9:00.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 6/2019 z dnia 2019-05-15 17:44:30

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 5/2019 z dnia 2019-04-05 15:50:27

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie stanowiska Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu rocznego jednostkowego za 2018 rok (Raport EBI 3/2019 z dnia 21.03.2019r.) informuje, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta Pani Genowefy Polak wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9308, działającej w imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 1695, z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Gremi Media Spółka Akcyjna, zawierającym opinię z zastrzeżeniem
oraz
2) stanowiskiem Zarządu Gremi Media S.A. z dnia 21.03.2019r. zawartym w Raporcie rocznym jednostkowym za rok 2018 przedstawionym w Raporcie EBI 3/2019 z dnia 21.03.2019r., do wyrażonej przez wyżej wymienioną firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

pozytywnie zaopiniowała przedstawione w wyżej wymienionym raporcie stanowisko Zarządu Gremi Media S.A. do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

Podstawa prawna § 5 ust. 6.1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 4/2019 z dnia 2019-03-21 17:19:07

Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny skonsolidowany za rok 2018 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 3/2019 z dnia 2019-03-21 17:16:31

Raport roczny jednostkowy za 2018 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny jednostkowy za rok 2018 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 2/2019 z dnia 2019-01-30 13:07:48

Korekta raportu bieżącego nr 1/2019

Zarząd Gremi Media S.A. prostuje oczywistą omyłkę w raporcie bieżącym nr 1/2019 i podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2018 rok - w dniu 21 marca 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 - w dniu 15 maja 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 - w dniu 14 sierpnia 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 - w dniu 14 listopada 2019 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 1/2019 z dnia 2019-01-30 12:24:22

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2018 rok - w dniu 21 marca 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 - w dniu 15 maja 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 - w dniu 14 sierpnia 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 - w dniu 14 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Raport EBI 10/2018 z dnia 2018-11-14 18:59:29

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 9/2018 z dnia 2018-08-14 17:01:02

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 8/2018 z dnia 2018-07-19 15:08:11

Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19.07.2018r. Pan Piotr Łysek Wiceprezes Zarządu złożył Spółce rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 19 lipca 2018r. z godziną 10.00.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.07.2018r. Rada Nadzorcza odwołała Panią Marię Wysocką ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz powołała Pana Jarosława Machockiego na stanowisko Członka Zarządu.

Pan Jarosław Machocki
Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). W latach 1998-2008 związany z Ruch S.A. (na stanowiskach specjalisty w dziale kolportażu i marketingu, kierowniczym w dziale handlu). W 2008-2014 związany z Wydawnictwem Bauer, od 2009 na stanowiskach managerskich. W 2011-2012 zastępca dyrektora biura reklamy Wydawnictwa Bauer. W 2012-2014 dyrektor segmentu pism kobiecych w biurze reklamy Wydawnictwa Bauer. W Gremi Media od 2015, od września 2016 jako dyrektor ds. komercyjnych.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Raport EBI 7/2018 z dnia 2018-06-29 19:31:13

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 6/2018 z dnia 2018-06-01 16:13:10

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2018 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 5/2018 z dnia 2018-05-15 21:42:35

Raport okresowy GREMI MEDIA S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 4/2018 z dnia 2018-03-21 19:23:13

Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok

Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Gremi Media S.A. za 2017 rok wraz z załącznikami.


Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 3/2018 z dnia 2018-03-21 19:15:06

Raport roczny jednostkowy za 2017 rok

Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy Gremi Media S.A. za 2017 rok wraz załącznikami.


Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 2/2018 z dnia 2018-01-31 09:42:23

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2017 rok - w dniu 21 marca 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 - w dniu 15 maja 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 - w dniu 14 sierpnia 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 - w dniu 14 listopada 2018 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 1/2018 z dnia 2018-01-29 17:14:18

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gremi Media S.A. w dniu 29.01.2018 r.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ) z dnia 29 stycznia 2018 r.

Podczas obrad NWZ odstąpiono od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad tj. w zakresie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku z niezgłoszeniem kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 11/2017 z dnia 2017-12-29 16:58:16

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.01.2018 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00.W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 10/2017 z dnia 2017-12-20 17:17:24

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gremi Media S.A. w dniu 20.12.2017 r.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ) z dnia 20 grudnia 2017 r.
Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
NWZ postanowiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie liczyła od 5 do 17 członków i powołało do Rady Nadzorczej Pana Dariusza Bąka (członek Rady Nadzorczej Emitenta, który uprzednio pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się obecnie z 5 członków.
Zarząd Emitenta poniżej przedstawia życiorys zawodowy Pana Dariusza Bąka:
Dariusz Bąk
Absolwent wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Od 1992 r. zdobywa ogromne doświadczenie w działach: Brand Marketing, Trade Marketing i sprzedaży koncernów w takich firmach jak: Bayer AG, Wella Polska (od 2004 r. Procter & Gamble). Do jego kompetencji w wyżej wymienionych firmach należało m.in. wdrażanie strategii marketingowych oraz sprzedażowych, prognozowanie przyszłych trendów rynkowych, koordynacja globalnej relacji biznesowej, wdrażanie nowatorskich programów Shopper Marketingowych. W latach 2006 – 2012 jako Dyrektor Marketingu, a następnie Dyrektor Generalny w Telepizza Poland sp. z o.o. był odpowiedzialny m.in. za opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania operacyjnego. Od 2012 r. związany z Grupą Gremi na stanowiskach Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie aplikacji mobilnych, realizację celów sprzedażowych, a także ustanowienie zrównoważonych modeli biznesowych dla handlu elektronicznego.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 9/2017 z dnia 2017-12-20 16:00:56

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. powołano Pana Dariusza Bąka na Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport EBI 8/2017 z dnia 2017-12-20 15:58:27

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku Pani Agata Kalińska przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport EBI 7/2017 z dnia 2017-12-20 15:40:13

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20.12.2017r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Dariusza Bąka ze stanowiska Prezesa Zarządu, Panią Marię Wysocką ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Pana Piotra Łyska ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Panią Iwonę Liszkę-Majkowską ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz powołała Pana Tomasza Jażdżyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, Panią Marię Wysocką na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Piotra Łyska na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Tomasz Jażdżyński
Absolwent Wydziału Informatyki oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Był jednym z założycieli Abakus’a – producenta oprogramowania wspierającego techniczną analizę rynku papierów wartościowych. Od 1995 r. pracował dla domów maklerskich w Krakowie (KDM, obecnie IDM) i Penetratora, m.in. jako kierownik działu IT i analityk rynku papierów wartościowych. We wrześniu 1999 r. dołączył do portalu horyzontalnego Interia.pl, gdzie w kwietniu 2000 r. awansował na stanowisko prezesa zarządu. W lutym 2001 r. wprowadził do obrotu giełdowego akcje Interia.pl S.A. jako najmłodszy CEO w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W październiku 2004 r. odszedł z Interia.pl i rozpoczął współpracę z portalem horyzontalnym Wirtualna Polska. Jako CFO był odpowiedzialny za finansową i operacyjną restrukturyzację spółki. Od listopada 2005 r. został prezesem zarządu portalu finansowego Bankier.pl, który w czerwcu 2007 r. stał się spółką publiczną, tym samym stał się pierwszym CEO, który wprowadził do obrotu giełdowego w Polsce dwie różne spółki. Po przejęciu Interia.pl przez grupę Bauer Media, w maju 2008 r. ponownie został CEO tego portalu. W latach 2011 – 2016 był prezesem zarządu GG Network S.A., natomiast w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro. W 2005 r. został uznany przez redakcję Internet Standard za Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu. W 2009 r. otrzymał od IAB Poland prestiżową nagrodę Mixx-awards za całokształt osiągnięć. Dołączył do Grupy Gremi w 2017 r.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.


Maria Wysocka
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Canadian International Management Institute. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z branżą mediową. Karierę rozpoczęła w 1994 r. jako zastępca dyrektora sprzedaży w stacji RMF FM. W latach 1998 – 2001 zajmowała stanowisko dyrektora sprzedaży w stacji Broker FM, gdzie m.in. była odpowiedzialna za opracowanie strategii sprzedażowej. W 2001 r. objęła funkcję prezesa zarządu w spółce Broker FM S.A, którą pełniła do 2006 r. W latach 2006 – 2010 związana z Time S.A. gdzie pełniła funkcję pełnomocnika ds. rozwoju na nowych rynkach. Jednocześnie w latach 2007 – 2010 zajmowała funkcję wiceprezesa w zarządzie Internetowego Domu Mediowego Net S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii marketingowej oraz działalność w zakresie reklamy internetowej. Ponadto od 2008 r. do 2010 r. pracowała w Radiu Eska jako dyrektor strategiczny oraz pełniła funkcję członka rady nadzorczej spółki IAB Polska. W 2010 r. dołączyła do GG Network S.A., gdzie do 2013 r. pracowała na stanowisku Chief Content Officer. Od 2014 r. do 2015 r. pełniła funkcje w radzie nadzorczej Gremi Inwestycje S.A. (wiceprzewodnicząca, a następnie członek rady nadzorczej). Od 2014 r. do chwili obecnej pełni funkcję członka rady nadzorczej e-Kiosk S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 – 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Gremi Media S.A. Prezes e-Kiosk SA

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport EBI 6/2017 z dnia 2017-12-20 15:13:11

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku Pan Tomasz Jażdżyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od momentu doręczenia rezygnacji Spółce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport EBI 5/2017 z dnia 2017-11-14 17:06:06

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.12.2017 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 14:00.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 4/2017 z dnia 2017-11-14 16:27:02

Raport okresowy GREMI MEDIA S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 3/2017 z dnia 2017-11-13 17:02:42

Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 2/2017 z dnia 2017-11-09 13:27:28

Termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kw. 2017 r.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż skonsolidowany raport okresowy za III kw. 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".