Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest Gremi Media S.A. z siedzibą   w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660475,    NIP: 5220103673, REGON: 002050380(dalej: „Administrator”, bądź „GM").

2. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.            W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących             z Administratorem, przesyłanych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. 

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne                   i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi,         w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług/umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych        w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody         w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi/funkcjonalności, w tym oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z takiej usługi/funkcjonalności. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. przed zawarciem umowy z GM, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

9. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgodyosoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie na nią wpływa. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

10. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się na adres wskazany w ust. 1 lub na skrzynkę poczty elektronicznej abi@rp.plwykorzystywanego również do kontaktu z Inspektorem ochrony danych.

11. Pliki cookies. GM może używać plików „cookies, kiedy Użytkownik korzysta ze strony internetowej GM (dalej: „Strona”), bądź usług dostępnych za pośrednictwem serwisuinternetowego prowadzonego przez GM (dalej: „Serwis”). Pliki „cookies, które mogązostać użyte na Stronie lub na stronie internetowej Serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - Użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer GM na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane przez ten serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich ze Strony, czy poszczególnych stron Serwisu. GMmoże także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników na Stronie, czy w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia Użytkownika). Szczegółowych informacji           w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich, może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony, Serwisu, czy usług GM.