Regulamin korzystania z serwisów

Regulamin Świadczenia Usług (dalej : „Usługi”) przez Gremi Media SA w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawcą jest Gremi Media SA („Usługodawca”, bądź „GM”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475, NIP: 522-01-03-673, REGON: 002050380, adres e-mail:[email protected], nr tel.: (+48 22) 263-02-03 (w godzinach od 9:00 do 17:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. GM zastrzega, że dzienniki „rp.pl” oraz „parkiet.com” nie są elektroniczną wersją wydawanego przez GM dziennika pod tytułem „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”, ale wydawanymi przez GM on-line dziennikami ogólnopolskimi pod takim tytułem. Redakcja mieści się pod adresem siedziby GM.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę, z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.
 4. Aktualny wykaz oferowanych Usług dostępny jest w zakładce https://gremimedia.pl/portfolio.html (w sekcji "Digital").
 5. Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Treści Cyfrowe to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, na podstawie Regulaminu i umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych;
 7. Usługa Cyfrowa to Usługa pozwalająca na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej Usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną to ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa o prawach konsumenta to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późniejszymi zmianami);
 3. Treści o Charakterze Terrorystycznym to materiały, których celem rozpowszechniania jest szerzenie przesłania grup terrorystycznych i ich zwolenników, w celu radykalizacji i rekrutacji zwolenników oraz w celu ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią, m. in. materiały, które podżegają do popełniania Przestępstw Terrorystycznych, ułatwiają, pochwalają lub popierają ich popełnianie (szczegółowe określenie Treści o Charakterze Terrorystycznym jest zawarte w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym);
 4. Przestępstwa Terrorystyczne to czyny umyślne, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej (szczegółowe określenie Przestępstw Terrorystycznych jest zawarte w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW).

 

II ZAKRES USŁUG

 1. Usługami są w szczególności:
  1. dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający możliwość zapoznania się z treścią materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
  2. usługi sprzedaży produktów lub usług w tym usługi świadczone w ramach mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zawierania umów dotyczących określonych produktów lub usług:

- dostawy papierowego wydania dzienników: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”

- udostępnianie elektronicznego wydania dzienników: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet” („e-Wydania”) lub archiwum „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkietu” („Archiwum”) (Treści Cyfrowe),
 

- dostęp do treści dzienników: „www.rp.pl” i „www.parkiet.com” (Treści Cyfrowe);

                  c. dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Usługobiorcy w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności;

                  d. udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy oraz ich wyświetlanie(Usługa Cyfrowa);

                  e. możliwość korzystania z Archiwum polegająca na udostępnieniu artykułów i materiałów prasowych o charakterze archiwalnym(Treści Cyfrowe);

                  f. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego („Forum”) polegająca na dodawaniu wpisów („Wpisów”) oraz ich wyświetlanie(Usługa Cyfrowa);

                  g. przesyłanie newsletterów(Usługa Cyfrowa);

                  h. możliwość zadawania drogą elektroniczną pytań Usługodawcy związanych z określoną tematyką;

                  i. aplikacja mobilna („Aplikacja Mobilna”).

2. Usługodawca określa rodzaje Usług wymagających zarejestrowania lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług, o których mowa w ust. 1 lit b.

3. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).

4. Oferta świadczenia Usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym Regulaminem, informując o tym w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem zachowania praw wynikających z wniesienia opłaty na poczet świadczenia Usług.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, o których mowa w punkcie 1 lit b.

6. Usługobiorcę obowiązuje cena podana w momencie złożenia zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.

 

 

III WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
 1. urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
 2. najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari , obsługującą technologie cookies;
 3. aktywnym kontem poczty elektronicznej.

      2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania i pełnego korzystania z Usług wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i                           wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

 

IV ZAWARCIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca określa rodzaje Usług bezpłatnych i odpłatnych.
 2. Zawarcie niektórych umów o świadczenie Usług bezpłatnych i odpłatnych wymaga zarejestrowania. Utworzone w procesie rejestracji: Konto oraz Login Usługobiorcy mogą być przypisane tylko do jednego Usługobiorcy, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych niewymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty w wysokości i w sposób określony przez Usługodawcę.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych wymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z Konta.
 6. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności zarejestrowania. Usługodawca określa rodzaje tych Usług.
 7. W przypadku publikacji o charakterze periodycznym, Usługobiorca może zakupić jej prenumeratę, w wybranej przez niego formie tej publikacji, na wybrany okres przewidziany w opisie publikacji na warunkach określonych szczegółowo przy składaniu zamówienia.
 8. Sprzedaż prenumeraty elektronicznego wydania dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy i Inwestorów  Parkiet” lub subskrypcji dostępu do elektronicznych serwisów specjalnych, w tym do Archiwum (w wybranym przez Usługobiorcę zakresie spośród prezentowanych przez Usługodawcę), w tym pobieranie wszelkich płatności należnych z tego tytułu - na zasadach określonych szczegółowo przy składaniu zamówienia - dokonywana jest przez Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000660475, NIP: 5220103673, REGON: 002050380, o kapitale zakładowym w wysokości 7.120.804,00 zł  opłacony w całości, adres e-mail:[email protected], nr tel.: (+48 22) 263-02-03 (w godzinach od 9:00 do 17:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

V PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług odpłatnych po ich opłaceniu.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty określa Usługodawca.
 3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, KRS nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.
 4. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 5. Usługodawca udostępnia również płatności automatycznie odnawialne.
 6. Dokonanie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę płatniczą. Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. W przypadku zmiany ceny Usługodawca poinformuje Usługobiorcę na 168 godzin przed zmianą ceny o nowym cenniku Usługi.  Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę:

a)  w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją;

b) przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do panelu / konta Usługobiorcy na stronie www.rp.pl lub www.parkiet.com

W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę prenumeraty/subskrypcji w tym terminie, Usługa zostanie zakończona w dacie określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. W innym przypadku Usługa będzie kontynuowana na kolejne okresy korzystania z Usługi. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę o fakcie automatycznego przedłużenia zamówionej prenumeraty/subskrypcji Usługi przy wyborze przez Usługobiorcę płatności cyklicznych z zachowaniem wskazanych powyżej warunków.”

       7. W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

 

VI PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu.
 3. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta). Usługobiorcy nie mogą dostarczać Treści o Charakterze Terrorystyczym.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub w celu popełniania Przestępstw Terrorystycznych.
 5. Usługobiorca może korzystać z utworów i/lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
 7. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.
 8.  W przypadku gdy Usługa są niezgodne z umową, Usługobiorca będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 9. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 10. Usługodawca doprowadza Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Usługobiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy- uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 11. W przypadku gdy Usługa jest niezgodna z umową, Usługobiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy z powodu ich niezgodności z umową, gdy:
 1. - doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. - Usługodawca nie doprowadzi do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;
 3. - brak zgodności Usługi z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z umową;
 4. - brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do ich zgodności z umową;
 5. - z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 1. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli Usługa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Usługi niezgodnej umową pozostaje do wartości Usługi zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Usługa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługa pozostawała niezgodne z umową.
 3. Usługodawca niezwłocznie, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny, zwróci Usługobiorcy będącemu Konsumentem zapłaconą cenę (lub odpowiednio jej część wynikającą z obniżenia), przy czym Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej innej Usłudze:
 1. - niezgodnej z umową, lub
 2. - której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 

VII ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW  

 1. Usługobiorca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia komentarzy i Wpisów w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich. W przypadku, gdy Wpis lub komentarz stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

       2. Licencja, o której mowa w pkt 1), zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu lub komentarza, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu lub komentarza jako          utworu.

       3. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z utworu.

      4. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian  redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy - w zakresie opisanym powyżej.

     5. Usługodawca nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, a jedynie zapisuje Wpis (lub komentarz) w infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy Wpis (lub komentarz) w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba.

        6. Niedopuszczalne jest publikowanie treści bezprawnych.

        7. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać do Usługodawcy.

 

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim w zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki, w tym np. z zakresu informacji giełdowych - nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 5. Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie Hasła lub Loginu oraz ujawnianie danych osobowych.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za:
  1. brak zgodności Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczone. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił;
  2. brak zgodności Usługi dostarczanej w inny sposób, niż ciągły, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Usługi, istniał w chwili ich dostarczenia.

 

IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności na https://gremimedia.pl/polityka-prywatnosci-serwisow.html

 

X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail [email protected] lub pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby GM.
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. W przypadku prenumeraty publikacji periodycznych, reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego wydania takiej publikacji.
 4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
 1. w przypadku Usług wymagających zarejestrowania - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;
 2. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail -  adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca poza procedurą określoną powyżej nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Jeżeli z przepisów Ustawy o prawach konsumenta lub innych przepisów prawa  wynikają uprawnienia Usługobiorcy nie wskazane w Regulaminie lub innych dokumentach zasadach świadczenia poszczególnych Usług, to ich niewymienienie nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Usługobiorcę z tych uprawnień.

 

XI ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku zakupu przez Usługobiorcę Usług o charakterze łączonym tzn. prenumeraty e-wydania i wydania drukowanego, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z Usługobiorcą w terminie 14 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy z okoliczności faktycznych sprawy zostanie ustalone, że logistyczno-ekonomiczne względy w zakresie dostawy wydania drukowanego w istotny sposób uniemożliwiają dostawę wydania drukowanego pod wskazany przez Usługobiorcę adres. W takim przypadku Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany o rozwiązaniu Umowy oraz otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty w terminie 14 dni.
 2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych lub płatnych wymagających zarejestrowania jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail wskazany w części I Regulaminu, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługobiorca, bądź na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługodawca.
 5. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.
 6. Usunięcie Konta Usługobiorcy nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług.
 7. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy
 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie.

9. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Ustawy o prawach konsumenta Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

10. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Usługodawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Usługobiorca. Jeżeli Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu całości bądź części kwoty, zapłaconej jej przez Usługobiorcy, to zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Wpisu - w przypadku bezprawności Wpisu.

12. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy korzystającego w sposób bezprawny. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą .

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych - z zastrzeżeniem pkt 2 i 4.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 15 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji -  przez co najmniej 15 dni.
 3. Zmiany mogą zostać wprowadzone także z powodu konieczności uwzględnienia obowiązków Usługodawcy, nałożonych przez prawo lub rozstrzygnięcie sądu lub innego właściwego organu, lub z innych uzasadnionych przyczyn wyraźnie wskazanych w Regulaminie. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Usługobiorcy są informowani o wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług odpłatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail: [email protected]
 5. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji - nie stanowi zmiany Regulaminu.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres e-mail: [email protected]
 8. Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym Konsumentem a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby GM.
 9. Regulamin wchodzi w życie dnia 31.01.2023 r.