Biuro prasowe

Sukces e-Kiosku S.A. w pierwszym kwartale 2019 r. - ponad pół miliona zysku, unikalne projekty

Przychody gotówkowe spółki e-Kiosk S.A., największego dystrybutora e-prasy w Polsce (Gremi Media) wyniosły w pierwszym kwartale 2019 roku 2,454 mln złotych, czyli o prawie 30 proc. więcej, niż tym samym okresie w 2018 r. Spółka zanotowała też zysk EBIDTA, który wyniósł 524 tys. złotych (przy stracie 180 tys. zł rok wcześniej). Zysk netto wyniósł 570 tys. złotych przy 453 tys. złotych straty w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

- Osiągnęliśmy duży sukces dzięki wytężonej pracy całego zespołu, która doprowadziła do zwiększenia efektywności wszystkich kanałów dystrybucji i optymalizacji kosztów sprzedaży. Tak jak mówiliśmy wcześniej - wyniki są coraz lepsze, bo e-Kiosk to spółka z ogromnym potencjałem, konsekwentnie realizująca strategię, której efektem będzie możliwość oferowania naszym klientom bardzo nowoczesnych rozwiązań, mówi Łukasz Piela, prezes e-Kiosk. S.A.

W pierwszym kwartale 2019 r. spółka e-Kiosk koncentrowała się na wdrożeniu nowego systemu CRM (customer-relationship management), polegającemu na wprowadzeniu ułatwień w zakupie produktów, szybszym dostarczaniu treści i budowie nowej oferty produktowej w oparciu o specjalne rozwiązania, które są dostępne na każdym urządzeniu mobilnym i stacjonarnym. Równolegle rozpoczęto prace nad opracowaniem nowych mechanizmów e-commerce i w pełni transparentnego rozwiązania, umożliwiającego zarządzanie szerokim katalogiem publikacji elektronicznych.

Wraz z końcem pierwszego kwartału spółka e-Kiosk zakończyła prace nad unikalnym projektem „Get Licensed”, dofinansowanym w ramach funduszu Google Digital News Initiative. To ogólnodostępna platforma dla twórców, wydawców oraz nabywców służąca do zdalnej sprzedaży licencji na publikację treści dziennikarskich z wielu źródeł. Obecnie na rynku jest to jedyne globalne rozwiązanie, przeznaczone dla wydawców, blogerów, czy selfpublisherów. e-Kiosk liczy na to, że upowszechnienie tego zautomatyzowanego narzędzia do sprzedaży licencji na treści przyczyni się do wzrostu świadomości praw autorskich i licencyjnych wśród wszystkich użytkowników internetu oraz będzie w przyszłości dodatkowym źródłem przychodu.

- Rozwój elementów technologicznych Spółki w pierwszym kwartale tego roku pozwoli nam realizować wyznaczone cele w kolejnych kwartałach. Chcemy umocnić pozycję lidera na rynku e-prasy w Polsce, dodaje Łukasz Piela.

  01.01-31.03.2019   01.01-31.03.2018  
  Działalność kontynuowana    
  Przychody ze sprzedaży ogółem 2 454     1 918  
     Przychody ze sprzedaży gotówkowe 2 454   1 918  
     Przychody ze sprzedaży z transakcji barterowych   0   0  
     
  Koszt własny sprzedaży -860   -317  
     
  Zysk brutto ze sprzedaży 1 594   1 601  
     
  Koszty sprzedaży -928   -1 550  
  Koszty ogólnego zarządu -447   -423  
  Pozostałe przychody operacyjne 0   0  
  Pozostałe koszty operacyjne 0   -60  
     
  Zysk na działalności operacyjnej 219   -432  
     
  Przychody finansowe 1   1  
  Koszty finansowe -2   -2  
     
  Zysk przed opodatkowaniem 218   -433  
     
     
  Podatek dochodowy 352   -20  
     
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 570   -453  
     
  Działalność zaniechana    
  Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej -   -  
     
  Zysk (strata) netto 570   -453  
     
     
     
     
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -   -  
  Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -   -  
  Rachunkowość zabezpieczeń -   -  
  Skutki aktualizacji majątku trwałego -   -  
  Zyski i straty aktuarialne -   -  
  Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych -   -  
  Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych -   -  
     
  Inne dochody całkowite netto -   -  
     
  Całkowite dochody ogółem 570   -453  
     
     
EBITDA 524   -180  

E-Kiosk S.A. jest największym dystrybutorem e-prasy w Polsce, który skupia w jednym miejscu zarówno katalog e-prasy, ebooków jak i audiobooków. Celem spółki jest udostępnienie pełnej oferty publikacji, periodyków i książek w wersji cyfrowej. E-Kiosk rozwija też dystrybucję oprogramowania i świadczy usługi e-commerce dla wydawnictw. Do spółki należą brandy: eKiosk.pl, eGazety.pl, Nexto.pl oraz eContentLAB.pl.

Spółka realizuje ciągły rozwój platform dystrybucyjnych oraz rozbudowę katalogu i oferty, co wpływa korzystnie na budowanie przychodów w oparciu o najpełniejsze na rynku portfolio cyfrowych treści oraz dynamiczny rozwój sieci partnerskiej. Obecny katalog produktów elektronicznych, jakie e-Kiosk S.A. oferuje klientom obejmuje niemal 60 tys. pozycji (ebooki, audiobooki oraz eprasa).